Drie Bergen Wijn

Drie Bergen Wijn

Klik en Lees hier hoe wij omgaan met persoonsoonsgegevens en voldoen aan de AVG. 

We houden je privégegevens privé

We doen er alles aan om je privégegevens ook echt privé te houden. Wanneer je iets bij ons bestelt, wil je natuurlijk geen pottenkijkers die er met jouw persoonsgegevens vandoor gaan. Gelijk heb je.

We vragen wel gegevens van je, zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen. 

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

 

Met vriendelijke groet,

Klaas de Jong

Drie Bergen Wijn

Eigenaar 

AVG en privacybeleid Drie Bergen Wijn

 

 Algemene Voorwaarden voor levering aan consumenten

 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Drie Bergen Wijn en consumenten, zijnde wederpartijen niet handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Drie Bergen Wijn is gevestigd te Driebergen aan de Willem van Abcoudelaan 48 te Driebergen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 545 29 387 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Consumentenkoop:            de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot de door Drie Bergen Wijn in de uitoefening van haar bedrijf te leveren wijnen en diensten

 

Gebruiker:                             Drie Bergen Wijn

 

Koper:                                    een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (Consument)

 

Overeenkomst:                   de overeenkomst tussen Gebruiker en de Koper

Artikel 2 - Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gebruiker en een de Koper waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. Gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Koper, bij voorkeur schriftelijk dan wel via een e-mail bericht, binnen 30 (dertig) dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Gebruiker daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Koper van het aanbod van de Gebruiker.

Artikel 5 - Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Gebruiker. De kosten van transport en verzekering worden separaat in rekening gebracht en komen voor rekening van Koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien de Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de Koper.
 4. Komen Gebruiker en de Koper bezorging overeen, dan komen de kosten van de levering voor rekening van de Koper, tenzij partijen bij sluiten van de Overeenkomst anders zijn overeengekomen. Gebruiker zal alsdan de kosten voor bezorging afzonderlijk vermelden op de factuur.
 5. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Koper deze aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien Gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper Gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 6 – Onderzoek en reclames

 1. Koper dient reclames betreffende de geleverde zaken terstond, nadat hij gebreken redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen, maar in elk geval binnen tien dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker op te geven, waarbij hij nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de reclame dient te vermelden.
 2. In afwijking van het onder lid 1 gestelde moet bij franco levering een zichtbare beschadiging aan of een zichtbare vermissing van geleverde zaken ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres ten overstaan van de vervoerder door of namens Koper schriftelijk worden vastgesteld op het vervoersdocument. Koper moet meteen een afschrift daarvan aan Gebruiker zenden.
 3. Koper moet Gebruiker - voor zover dat redelijkerwijze van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet korter dan twintig werkdagen na de reclame - in de gelegenheid stellen om de gebreken vast te (laten) stellen en deze gebreken te herstellen.
 4. Reclames geven Koper niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.
 5. Indien Gebruiker een reclame gegrond bevindt, zal hij te zijner keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende zaken betalen, hetzij de betrokken zaken gratis vervangen dan wel door vergelijkbare zaken leveren. Tot meerdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is Gebruiker niet verplicht.
 6. Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.
 7. Retourzending van geleverde zaken kan alleen geschieden franco voor risico van Koper na de schriftelijke toestemming tot retourzending van Gebruiker. Indien Gebruiker in verband hiermee crediteert, zal vijftien procent op het netto factuurbedrag in mindering worden gebracht. Deze retourzending moet binnen vijf werkdagen na verkrijging van de toestemming franco aan het adres van de Gebruiker gebeuren. Koper  dient voor zorgvuldige verpakking en verzending te zorgen..

Artikel 7 - Risico overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Koper over op het moment waarop deze aan de Koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Koper of van een door de Koper aan te wijzen derden worden gebracht

Artikel 8 – Prijzen

 1. Indien Gebruiker met de Koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de Gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Gebruiker mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten verpakkingsmateriaal.
 2. De door Gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 9 – Betaling en eigendomsvoorbehoud

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering. Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan
 2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de Koper van rechtswege in verzuim; de Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Gebruiker en de verplichtingen van de Koper jegens Gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
 6. Gebruiker heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 7. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 8. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 10 - Risico-overgang

 1. 1.     Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment waarop deze aan Koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Koper of van een door Koper aan te wijzen derden worden gebracht

Artikel 11 - Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. De Koper de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt,
  2. Na het sluiten van de Overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt,
  3. De Koper bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Gebruiker bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 - Incassokosten

 1. Indien de Koper in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag, dit met een minimum van € 50,00.
 2. Indien Gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de Koper.
 3. De eventuele door gebruiker gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Koper; over deze gemaakte incassokosten is door Koper tevens rente verschuldigd.
 4. at de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13 - Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker worden daaronder begrepen.
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk Overeenkomst.

Artikel 14 - Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten

Artikel 15 - Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Gebruiker en de Koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

2 Algemene Voorwaarden voor levering aan professionele wederpartijen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Drie Bergen Wijn en professionele wederpartijen.

Drie Bergen Wijn is gevestigd te Driebergen aan de Willem van Abcoudelaan 48 te Driebergen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 54529387

Artikel 1- Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker                             Drie Bergen Wijn

Koper                                    de wederpartij van Gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf

Overeenkomst                     de overeenkomst tussen Gebruiker en Koper

Artikel 2 - Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Gebruiker en een Koper waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Algemene voorwaarden van de Koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van Gebruiker op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Gebruiker en Koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Gebruiker.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes  zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 (dertig) dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Koper schriftelijk dan wel via een e-mail bericht binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 3. Levertijden in offertes van de Gebruiker zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 5.  Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor  nabestellingen. En zijn alleen geldig bij betaling binnen 7 dagen. Indien een factuur langer dan 14 dagen open staat, zal er een aanvullende factuur ter hoogte van de ontvangen korting moeten worden voldaan, binnen 7 dagen.

Artikel 4 – Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Koper van het aanbod van de Gebruiker en Gebruiker onderneemt de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Gebruiker behoudt zich het recht voor, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. De Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Koper in rekening te brengen.
 3.  Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
 4.  Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd c.q. dat de levering in deelleveringen dient te geschieden,  kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen c.q. deelleveringen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Koper de resultaten c.q. de levering van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5 – Levering

 1. Levering geschiedt af magazijn van Gebruiker. De kosten van transport en verzekering worden separaat in rekening gebracht en komen voor rekening van Koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 4. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper deze aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 5. Indien Gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper Gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen.
 6. Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 6 – Onderzoek en reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. De eigendom van de geleverde zaken gaat eerst op Koper over op het moment dat  Koper alle facturen betreffende de zaken volledig en zonder voorbehoud aan Gebruiker heeft voldaan. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door Gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder lid 2 van dit artikel onder het eigendoms- voorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 7. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld.
 8. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst Koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker op de wijze zoals door Gebruiker aangegeven. De kosten van transport van de zaken komen voor rekening van Koper.

Artikel 7 - Prijzen

 1. Indien Gebruiker met de Koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de Gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Gebruiker mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten verpakkingsmateriaal.
 2. De door Gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 8 - Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de Koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Gebruiker de Koper hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 9 – Betaling en eigendomsvoorbehoud

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. 2.     Alle door Gebruiker geleverde zaken, blijven eigendom van Gebruiker totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 3. Indien Koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Koper zijn de vorderingen van Gebruiker op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Gebruiker heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voorde toerekening aanwijst.
 6. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Gebruiker heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

Artikel 10 - Garantie

 1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Gebruiker.
 3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.
 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom aan Gebruiker te verschaffen.
 5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 6. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

Artikel 11 – Incassokosten

 1. Indien Koper in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. Indien Koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
 2. Indien Gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Koper.
 4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 12 - Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt,
  2. Gebruiker na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen dat omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting,tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 - Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment waarop deze aan Koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Koper of van een door Koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 14 - Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker worden daaronder begrepen.
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 15 - Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 - Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en de Koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst
* bij bestellingen vanaf € 50,= euro en levering in Nederland. Anders verzendkosten € 3,99.